Site Logotype

Algemene Voorwaarden

Lees de Algemene Voorwaarden zorgvuldig door voordat u de website en dienst van www.essensihealing.nl gebruikt. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang willen krijgen tot of gebruik willen maken van de dienst. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de dienst, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Als u het niet eens bent met een deel van de voorwaarden, hebt u geen toestemming om toegang te krijgen tot de website en praktijk. 

Artikel 1. Algemene Voorwaarden
1.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen
Essensi Healing Utrecht en cliënt waarop Essensi Healing Utrecht deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 2. Inspanning
2.1. Essensi Healing Utrecht zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Essensi Healing Utrecht zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Artikel 3. Afspraken
3.1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur, voorafgaande aan de afspraak aan Essensi Healing via WhatsApp melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Essensi Healing het honorarium voor de behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Essensi Healing Utrecht de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

Bij meer dan twintig minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk aan komen kan Essensi Healing de afspraak annuleren en 50% van het gehele afgesproken honorarium berekenen. Behandelingen worden alleen op afspraak verzorgd. Zonder afspraak bij de praktijk verschijnen heeft geen zin.

Artikel 4. Betaling
4.1. Essensi Healing vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling te voldoen.

Artikel 5. Persoonsgegevens & privacy
5.1. De cliënt voorziet Essensi Healing vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Essensi Healing aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Essensi Healing behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Essensi Healing zal gegevens van cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijk toestemming vooraf van de cliënt.

Artikel 6. Geheimhouding
6.1. Essensi Healing is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, Essensi Healing is verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Artikel 7. Aansprakelijkheid
7.1. Essensi Healing is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de medewerk(st)er is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Essensi Healing is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

Artikel 8. Beschadiging & diefstal
Essensi Healing heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Essensi Healing meldt diefstal altijd bij de politie.

Artikel 9. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling moet deze zo spoedig mogelijk, gemeld worden aan Essensi Healing via mail of WhatsApp. Indien mogelijk zullen we samen zoeken naar een oplossing.

Artikel 10. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Essensi Healing het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren onder opgaaf van redenen.

11. Recht
Op elke overeenkomst tussen Essensi Healing en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.